Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója

Általános tudnivalók

A 2008. január 1-jét követ􀄘 hatáskörátadást kihirdet􀄘 törvény átmeneti rendelkezései szerint

az elévülési id􀄘n belüli id􀄘szakra (2003-2007) vonatkozó környezetvédelmi termékdíj

pótbevallást a vámhatósághoz kell benyújtani és ezzel egyidej􀄦leg az elmaradt termékdíj és

késedelmi pótlék fizetési kötelezettséget (a közösségi vámjog végrehajtásának részletes

szabályairól szóló 15/2004.(IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: 15/2004-es PM r.) 2. számú

mellékletében meghatározott) alábbi számlaszámokra kell teljesíteni:

·

az elmaradt termékdíjat a 10032000-01037454-00000000 VPOP környezetvédelmi

termékdíj adóbevételi, míg

· a késedelmi pótlékot a 10032000-01037447-00000000 VPOP környezetvédelmi

termékdíj bírság, kamat és pótlék bevételi számlaszámra kell megfizetni.

Amennyiben a kötelezett a 2003-2007 évi kötelezettségek vonatkozásában pótbevallást

kíván tenni, úgy kizárólag a KTPÓT formanyomtatvány csomagot alkalmazhatja.

A pótbevallás benyújtására kötelezettek 2003-2007 év adott id􀄘szakára vonatkozóan

termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükr􀄘l és termékdíj-fizetési kötelezettségükr􀄘l

a mindenkor hatályos környezetvédelmi termékdíjról továbbá egyes termékek

környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.), valamint

a végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet (a továbbiakban: KTM rendelet)

alapján a KTPÓT formanyomtatványon szolgáltatnak adatot. A formanyomtatvány a

vámhatóság (http://vam.gov.hu) internetes honlapjáról letölthet􀄘. Az elektronikus

formanyomtatványt kizárólag számítógéppel lehet kitölteni, majd a kitöltését követ􀄘en azt

kinyomtatva személyes kézbesítés útján, vagy postai úton kell a vámhatóság részére

megküldeni. Kézzel, vagy írógéppel kitöltött formanyomtatványt a vámhatóság nem fogad

el.

A pótbevallást az Art. szabályai szerint egy példányban kell benyújtani a gazdálkodó

székhelyének megfelel􀄘en a Vám- és Pénzügy􀄘rség Regionális Ellen􀄘rzési Központjaihoz

(a Regionális Jövedéki Központok jogutód intézményeihez).

A 2003-2007. évi pótbevallást a pótlólag benyújtott adóbevallásban érintett id􀄘szakra

vonatkozó gyakoriságnak megfelel􀄘en egy naptári hónapra, negyedévre, évre vonatkozóan

egy alkalommal lehet benyújtani, kivételt képez ez alól az azonos tárgyid􀄘szakra benyújtott

önellen􀄘rzés. A termékdíj köteles termék közösségi termék beszerz􀄘je, illetve hazai

el􀄘állítója részére a bevallási kötelezettség fennáll, függetlenül attól, hogy a bevallás

szerint az adózó fizetési kötelezettsége nulla, vagy visszaigénylésre jogosult.

A pótbevallásba az adatokat az adott laptípus utolsó lapján a MINDÖSSZESEN sorokban az

el􀄘nyomott (eFt) jelzés figyelembevételével, ezer forintra kerekítve kell bejegyezni.

A havi és évközi bevallás benyújtására kötelezetteknek negyedéves összesít􀄘 bevallást

havi (1, 2, 3 hónap) bontásban kell benyújtaniuk.

Az éves pótbevallás benyújtására kötelezettek tételenkénti részletezettséggel tesznek eleget

bevallási kötelezettségüknek, melyet a tárgyid􀄘szak összesen oszlopában kell megadni.

Figyelem! A pótbevallás keretében a termékdíj-kötelezettségr􀄘l az adóbevallásban érintett

id􀄘szakra érvényben lév􀄘 termékdíjkedvezmény figyelembevételével kell adatot szolgáltatni.

Az adatokat a KTPÓT-B01-B08-as lapok soraiban havi bontásban, KT-kódok szerinti

részletezéssel, negyedéves összesítésben kell megadni.

Termékdíjköteles termékek köre figyelembe véve a Kt. 2003-2007 közötti változásait is

lehet:

1) gumiabroncs

2) a csomagolóeszköz, 2003. február 15. után csomagolás (2005. január 1 után kereskedelmi

csomagolás is)

3) a h􀄦􀁗􀄘berendezés és h􀄦􀁗􀄘közeg

4) az akkumulátor

5) üzemanyag 2005. január 1-ig és egyéb k􀄘olajtermék

6) az információhordozó papírok közül a reklámhordozó papír 2003. február 26-tól

7) az elektromos és elektronikai berendezés 2005. január 1-jét követ􀄘en

8) festékek, lakkok hígítói, és oldószerei 2005. január 1-ig

Figyelem! Az üzemanyag termékdíjat (2003. január 01-2005. január 01. között) a jövedéki

adó fizetésére kötelezett a jövedéki adó részeként, a jövedéki adóban fizette meg. Az

üzemanyag termékdíj mértéke az üzemanyagok után befizetett jövedéki adó három százaléka,

amely a Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelés􀄦 el􀄘irányzatot illette meg.

Termékdíj fizetésre kötelezett a hatályos jogszabály szövegének figyelembe vételével

lehet:

A fentiekben felsorolt termékdíjköteles termék után - ideértve más termékkel együtt vagy

annak részeként, illetve összetev􀄘jeként forgalomba hozott terméket is - termékdíjat fizet

a) a belföldi el􀄘állítású termékdíjköteles termék esetében a termékdíjköteles termék els􀄘

belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, az egyéb k􀄘olajtermék és

reklámhordozó papír esetében az els􀄘 belföldi forgalomba hozó els􀄘 vev􀄘je, vagy saját

célú felhasználója, fentieken túl kereskedelmi csomagolás esetében az els􀄘 belföldi

forgalomba hozó els􀄘 továbbforgalmazó vev􀄘je,

b) az Európai Közösségen (a továbbiakban: Közösség) belüli behozatal esetén a

termékdíjköteles termék els􀄘 belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója,

kereskedelmi csomagolás esetében az els􀄘 belföldi forgalomba hozó els􀄘

továbbforgalmazó vev􀄘je is (2004. május 1-jét követ􀄘en)

c) import esetén a vámjogszabályok szerinti vámfizetésre kötelezett , illetve a vámszabad

terület üzemeltet􀄘je. (Figyelem! A termékdíjat 2004. május 1 és 2006. január 1. közötti

id􀄘szakban a vámhatóság a hatályos jogszabályok értelmében nem szabta ki a

vámeljárás során határozattal, így ezen id􀄘szak vonatkozásában kizárólag az

adóbevallás útján volt teljesíthet􀄘 a termékdíj fizetési kötelezettség!)

További kötelezettek:

Kötelezettnek min􀄘sül:

I. A számlában átvállaló, aki a kötelezett􀄘l – külön jogszabályban meghatározott

esetekben és feltételek teljesítése esetén – a termékdíj-fizetési kötelezettséget

számla alapján átvállalja

a) a csomagolás esetében a kötelezett számára a csomagolás összetev􀄘it gyártó vagy

forgalmazó belföldi vállalkozó, amennyiben hasznosítás koordináló szervezeten

keresztül mentességet élvez,

b) belföldi el􀄘állítású termékdíjköteles egyéb k􀄘olajtermék esetén az els􀄘 belföldi

forgalomba hozó.

II. A szerz􀄘désben átvállaló, aki a Környezetvédelmi Alap célfeladat (Kac.) fejezeti

kezelés􀄦 el􀄘irányzat, környezetvédelmi és vízügyi célel􀄘irányzat kezelését végz􀄘

szerv, illetve a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban:

Minisztérium) jóváhagyásával, szerz􀄘dés alapján átvállalja a hígítók és oldószerek

kivételével a termékdíj fizetési kötelezettséget az eredeti kötelezett􀄘l,

1. az els􀄘 belföldi vev􀄘, másodlagos kötelezettek, aki a termékdíj-köteles

terméket

a) exportálja, illetve Közösségen belül értékesíti, vagy

b) bérgyártatóként állítatja el􀄘 az eredeti kötelezettel;

2. a hasznosítás koordináló szerezet.

A bevallás benyújtására kötelezett:

A termékdíj fizetésre kötelezett, a számlában átvállaló, valamint, aki a megfizetett termékdíjat

visszaigényli.

A késedelmi pótlékot az esedékesség napjától számítva kell megfizetni, az összeg

kiszámításához az APEH hivatalos honlapján (www.apeh.hu) megtalálható kalkulátor

nyújthat segítséget.

A nyomtatvány kitöltése

A KTPÓT formanyomtatvány csomag az alábbiakban részletezett lapokból áll: f􀄘lap, bevallás

részletez􀄘 lapok.

KTPÓT F􀄘lap Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás 2003-2007. év

Pótbevallás lapok:

KTPÓT-B01 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás 2003-2007. Gumiabroncs

KTPÓT-B02 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás 2003-2007. Csomagolás és

kereskedelmi csomagolás (Ez a lap használható 2003. február 15-ig a csomagolóeszközök

környezetvédelmi termékdíjára is)

KTPÓT-B03 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás 2003-2007. H􀄦􀁗􀄘berendezés és

􀁋􀄦􀁗􀄘közeg

KTPÓT-B04 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás 2003-2007. Akkumulátor

KTPÓT-B05 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás 2003-2007. Egyéb k􀄘olajtermék

KTPÓT-B06 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás 2003-2007. Reklámhordozó papír

KTPÓT-B07 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás 2003-2007. Elektromos és elektronikai

termékek

KTPÓT-B08 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás 2003-2007. Hígítók és oldószerek

A pótbevallási nyomtatványban nem szerepl􀄘 egyéb kérelmeket (igazolási, átvezetési stb.) a

pótbevallás mellé csatolva, alaki kötöttségek nélkül, a hatályos jogszabályban meghatározott

tartalmi követelményekre figyelemmel, írásban lehet megtenni.

A pótbevallásban a fizetési kötelezettséget adatsoronként, az ÖSSZESEN rovatokban

oszloponként összesítve forintban (Ft), a MINDÖSSZESEN rovatokban oszloponként

összesítve a kerekítés általános szabályai szerint (499 Ft-ig lefelé, 500 Ft-tól felfelé) ezer

forintra kerekítve ezer forintban (eFt) kell megadni. Több ugyanazon lapazonosítóval (pl. több

B01) rendelkez􀄘 lap benyújtása esetén a köztes részletez􀄘 lapokon csak az ÖSSZESEN

rovatokat kell forintban kitölteni, míg a mindösszesen sort csak az utolsó lapon kell kitölteni

ezer forintra kerekítve. A pótbevallásban szerepeltetett értékek, összegek, díjtételek minden

esetben nettó összegben kerülnek feltüntetésre.

Az egyes pótbevallás részletez􀄘 lapokon a termékdíj köteles termékkel végzett

tevékenységre vonatkozó adatokat az akkor hatályos jogszabályok szerinti termékdíj

kódonként (továbbiakban: KT-kód) termékdíj tételenként – külön-külön sorban – kell

feltüntetni.

Kitöltési útmutató a KTPÓT F􀄘lapjához

A F􀄘lapot minden esetben be kell nyújtani pótbevallás mellé.

A F􀄘lap Rögzítés mez􀄘jét a vámhatóság tölti ki.

Az Azonosítás mez􀄘 tartalmazza a pótbevallást benyújtó adatait, amit értelemszer􀄦en kell

kitölteni, valamint annak az ügyintéz􀄘nek a nevét és telefonszámát, aki a pótbevallást

összeállította, és a közölt adatok gyors kijavítása érdekében a feldolgozás során feltárt hiba

javításába bevonható. (Ha a pótbevallást küls􀄘 cég, vagy erre jogosult egyéb személy

készítette, és a pótbevallás javításába bevonható, ügyintéz􀄘ként az 􀄘 adatait kérjük közölni.)

Amennyiben a levelezési címnél postafiók megadása történik, akkor a közterület jellegéhez

„Pf.” kell írni, a postafiók számát a házszámként kell feltüntetni.

A mez􀄘ben a GLN, VPID számot, továbbá az adószámot /vagy természetes személy esetében

az adóazonosító jelet/ minden esetben fel kell tüntetni. Amennyiben az ügyfél rendelkezik

KÜJ számmal (Környezetvédelmi ügyfél jel), úgy annak feltüntetése kötelez􀄘.

A F􀄘lap Képvisel􀄘 mez􀄘jében kell megadni a képvisel􀄘 nevét, a rá vonatkozó GLN, VPID és

adószámot. Figyelem! A képvisel􀄘 jogszabályszer􀄦 megbízását a pótbevalláshoz csatolni

kell!

A F􀄘lap Mellékletek mez􀄘jében a dátumnál kell megjelölni, hogy a kötelezett (adózó) mely év

mely id􀄘szakára kíván pótbevallást benyújtani, illetve milyen bevallás benyújtási gyakoriság

vonatkozik rá. A bevallás gyakoriságot hónaptól hónapig értelemszer􀄦en arab számokkal kell

kitölteni, azaz pl. negyedéves bevallási gyakoriság mellett I. negyedéves pótbevallásának

adott év 01 adott év 03. hónapig, éves bevallás esetén adott év 01 adott év 12. hónapig.

A f􀄘lap Mellékletek mez􀄘je tartalmazza a KTPÓT nyomtatvány részletez􀄘 lapjainak

darabszámát, és az egyes részletez􀄘 lapok típusát, darabszámát. A mellékletek darabszámát a

kitöltéskor be kell írni azzal, hogy amennyiben egy adott lap esetében adatszolgáltatási

kötelezettség nem keletkezik, és részletez􀄘 lap beadására nem kerül sor, akkor a részletez􀄘 lap

darab rovatát üresen kell hagyni.

A KTPÓT nyomtatvány lapok Aláírás mez􀄘jét a kötelezettnek, illetve a képvisel􀄘nek

cégszer􀄦 aláírásával és bélyegz􀄘lenyomattal kell ellátni.

A pótbevallás lapok kitöltésér􀄘l

E pótbevallási lapokon a belföldi el􀄘állítású vagy a Közösségen belül behozott és

forgalmazott, illetve saját célra felhasznált termékdíjköteles termék mennyisége után

megállapított termékdíj-kötelezettségeket kell szerepeltetni termékdíj tételenkénti

részletezettséggel. Az importált termékdíjköteles termék utáni termékdíjkötelezettségeket

abban az esetben kell jelen bevallásban feltüntetni, amennyiben az

import után fizetend􀄘 általános forgalmi adót a kötelezett a vámhatóság által kiadott

engedély alapján önadózással rendezi, illetve a 2004. május 1. - 2006. január 1. közötti

id􀄘szakra, amikor a vámhatóság a termékdíjat nem szabta ki határozattal.

Az egyes részletez􀄘 lapokon KT-kódonként a termékdíj-tétel feltüntetésével – külön-külön

sorban – kell bevallani az adott tárgyid􀄘szakban keletkezett termékdíj-kötelezettséget.

A pótbevallás lapok KT-kód oszlopában kell feltüntetni az adott termékdíj-köteles termékkör

azon (hatályos jogszabályok szerinti) KT-kódjait, amelyekben bevallás benyújtására

kötelezett az érintett.

Figyelem! A 2003-2007. közötti id􀄘szakra vonatkozó pótbevallásban csak azokat a termékdíjkötelezettségeket

kell bevallani, ahol tényleges termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezik,

ahol visszaigénylés merül fel, illetve ahol a termékdíjat a Kt. szerint nem kell megfizetni.

A díjtétel oszlopba a megadott KT-kódhoz adott évben érvényes jogszabályokban megadott

termékdíj-tételt kell beírni; amennyiben a Kt. vonatkozó melléklete ezt két tizedesjegy

pontossággal határozza meg, akkor a bevallásban is így kell feltüntetni.

A Kötelezettség oszlopba a mennyiség és összegzett díjtétel oszlop kedvezmény

figyelembevételével számított szorzatának az adott bevallási id􀄘szakban keletkezett

termékdíj-fizetési kötelezettség összege kerül, melyet forintra kerekítve – a kerekítés általános

szabályai szerint – kell megadni.

A KTPÓT-B01-B08 lapok levonható, illetve visszaigényelhet􀄘 termékdíj termék mennyisége,

díjtétel, levonható, illetve visszaigényelhet􀄘 összeg oszlopaiban a pótbevallás benyújtására

kötelezett a levonható, illetve visszaigényelhet􀄘 termékdíj összegét határozza meg. A

levonható, illetve visszaigényelhet􀄘 termékdíj díjtétel oszlopban adott KT-kódhoz tartozó

termékdíj-tételt kell feltüntetni, míg a levonható, illetve visszaigényelhet􀄘 összeg oszlopba a

termék mennyisége és a megfizetés idején érvényben lév􀄘 díjtétel oszlop szorzataként a

tárgyid􀄘szakra vonatkozó levonható, illetve visszaigényelhet􀄘 termékdíj összegét forintban

kerekítve kell beírni.

A B01-B08 lapok Termékdíj nettó összege tételenként és összesen oszlopába a Kötelezettség

és a levonható, illetve visszaigényelhet􀄘 termékdíj összeg oszlopok különbségeként az adott

bevallási id􀄘szakra vonatkozó termékdíj-fizetési kötelezettség nettó összege a tétel és

ÖSSZESEN sorok esetében forintban, a MINDÖSSZESEN sorok esetében ezer forintban

kerekítve kerül. A Termékdíj nettó összege tételenként és összesen oszlop értéke negatív

összeg is lehet, amelyet (-) el􀄘jel feltüntetésével kell jelezni!

Figyelem! Amennyiben a termékdíjköteles termék részletez􀄘 lapszáma fajtánként egynél több,

abban az esetben az ÖSSZESEN sor kitöltése minden lapon kötelez􀄘. Ebben az esetben csak

az utolsó lapon kell a MINDÖSSZESEN sorban a „mindösszesen” adatot szerepeltetni.

Kitöltési útmutató a KTPÓT-B01 számú részletez􀄘 lapokhoz

Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás 2003-2007. Gumiabroncs

A nyomtatványt a gumiabroncs termékdíj fizetési kötelezett, valamint termékdíj visszaigényl􀄘

tölti ki.

A gumiabroncsok esetében feltüntethet􀄘 KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket és

termékdíj tételeket adott id􀄘szakban hatályos Kt. és KTM rendelet mellékletei tartalmazzák.

Kitöltési útmutató a KTPÓT-B02 számú részletez􀄘 lapokhoz

Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás 2003-2007. Csomagolás és kereskedelmi

csomagolás

A nyomtatványt a csomagolás és kereskedelmi csomagolás termékdíj fizetési kötelezett,

valamint termékdíj visszaigényl􀄘 tölti ki. Ez a lap használható 2003. február 15-ig a

csomagolóeszközök környezetvédelmi termékdíjára is.

A csomagolóeszköz, csomagolás és kereskedelmi csomagolás esetében feltüntethet􀄘 KTkódokat,

az ezekhez tartozó megnevezéseket és termékdíj tételeket adott id􀄘szakban hatályos

Kt. és KTM rendelet mellékletei tartalmazzák.

Figyelem! a KTPÓT-B02-es Csomagolás, kereskedelmi csomagolás lap kitöltése esetén a

termékdíjfizetési kötelezettség 1., 2., 3. hónap és összesen oszlopokban

· csomagolóeszköz tömege, kg adatok

· csomagolás esetén csak a kg adatok

· kereskedelmi csomagolás H+ú díjtétele esetén a db és kg adatok,

· kereskedelmi csomagolás k díjtétele esetén csak a db adatok

megadása kötelez􀄘.

Csomagolás, kereskedelmi csomagolás termékdíjának levonása, visszaigénylése esetén a

levonható, illetve visszaigényelhet􀄘 termékdíj köteles termék mennyisége oszlopban

csomagolás esetén csak a kg, kereskedelmi csomagolás esetén a db és kg adatok megadása

kötelez􀄘.

Fontos! A kereskedelmi csomagolás után keletkez􀄘 termékdíj-fizetési kötelezettség alapja nem

a csomagolás tömege, hanem annak darabszáma. A csomagolóeszközök és a csomagolások

után a csomagolás tömege a termékdíj alapja.

2005. január 1-jét􀄘l az els􀄘 belföldi forgalomba hozó fizetési kötelezettsége két díjtételb􀄘l áll

(hulladékhasznosítástól függ􀄘 „H” és egy, az adott kereskedelmi csomagolás forgalomba

hozatalára vonatkozó újrahasználati arányszámtól függ􀄘 számított díjtételb􀄘l „ú”.)

Figyelem: ebben az esetben a kötelezett díjtétele „H”+„ú”!

Ugyanezen kereskedelmi csomagolás után az els􀄘 továbbforgalmazó vev􀄘nek is keletkezik

díjfizetési kötelezettsége, ami a kereskedelmi csomagolás beszerzésére vonatkozó

újrahasználati arányszámtól függ􀄘 számított díjtétel a „k”.

Figyelem: fentiekb􀄘l adódóan egy KT kódhoz több („H”+„ú”) illetve „k” díjtétel tartozhat,

ezeket külön sorban kell szerepeltetni! [A Kt. 2. számú mellékletének I/2.1., valamint a II.

pontjában szerepl􀄘 képletek alapján egy konkrét termékdíjköteles kereskedelmi csomagolásra

a számításokat a megadott képlet alapján kell elvégezni. A számításokat befolyásolja a

kedvezményben, illetve mentességben (hasznosítás, újrahasználat) részesülés mértéke.]

Kt. 12. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel􀄘 els􀄘 belföldi forgalomba hozónak

2005. január 1-jét követ􀄘en a kereskedelmi csomagolás esetében nem kell megfizetnie az „ú”

termékdíjtételb􀄘l számított termékdíjat, továbbá a Kt. 12. § (4) bekezdésében foglalt

feltételeknek megfelel􀄘 els􀄘 továbbforgalmazó vev􀄘t nem terheli a „k” termékdíjtétel.

Figyelem! A csomagolások, kereskedelmi csomagolások KT-kódjait az adott id􀄘szakban

hatályos KTM rendelet melléklete tartalmazza.

A kereskedelmi csomagolás „ú” és „k” díjtételének számításához szükséges forgalomba

hozatali, valamint beszerzési százalékok adott id􀄘szakban hatályos KTM rendelet

mellékletében találhatóak.

Kitöltési útmutató a KTPÓT-B03 számú részletez􀄘 lapokhoz

Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás 2003-2007. H􀄦􀁗􀄘berendezés és h􀄦􀁗􀄘közeg

Figyelem! A nyomtatványt a h􀄦􀁗􀄘közeg és h􀄦􀁗􀄘berendezés termékdíj fizetési kötelezett,

valamint visszaigényl􀄘 tölti ki.

A h􀄦􀁗􀄘berendezés és h􀄦􀁗􀄘közeg esetében feltüntethet􀄘 KT-kódokat, az ezekhez tartozó

megnevezéseket adott id􀄘szakban hatályos Kt. és KTM rendelet mellékletei tartalmazzák.

Kitöltési útmutató a KTPÓT-B04 számú részletez􀄘 lapokhoz

Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás 2003-2007. Akkumulátor

A nyomtatványt akkumulátor termékdíj fizetési kötelezett, valamint termékdíj visszaigényl􀄘

tölti ki.

Az akkumulátorok esetében feltüntethet􀄘 KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket

adott id􀄘szakban hatályos Kt. és KTM rendelet mellékletei tartalmazzák.

Kitöltési útmutató a KTPÓT-B05 számú részletez􀄘 lapokhoz

Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás 2003-2007. Egyéb k􀄘olajtermék

A nyomtatványt egyéb k􀄘olajtermék termékdíj fizetési kötelezett, valamint termékdíj

visszaigényl􀄘 tölti ki.

A k􀄘olajtermékek esetében feltüntethet􀄘 KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket

adott id􀄘szakban hatályos Kt. és KTM rendelet mellékletei tartalmazzák.

A Kt. 5/A. § (3) bekezdése értelmében az egyéb k􀄘olajtermékek után fennálló termékdíjfizetési

kötelezettség alól mentességet nem lehet szerezni.

Kitöltési útmutató a KTPÓT-B06 számú részletez􀄘 lapokhoz

Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás 2003-2007. Reklámhordozó papírok

A nyomtatványt reklámhordozó papír termékdíj fizetési kötelezett, valamint termékdíj

visszaigényl􀄘 tölti ki.

A reklámhordozó papírok esetében feltüntethet􀄘 KT-kódokat, az ezekhez tartozó

megnevezéseket és termékdíj tételeket adott id􀄘szakban hatályos Kt. és KTM rendelet

mellékletei tartalmazzák.

2005. január 1-jét􀄘l a reklámhordozó papírok termékdíja alól mentességet nem lehet szerezni.

Kitöltési útmutató a KTPÓT-B07 számú részletez􀄘 lapokhoz

Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás 2003-2007. Elektromos és elektronikai

termékek

A nyomtatványt elektromos és elektronikai termék termékdíj fizetési kötelezett, valamint

termékdíj visszaigényl􀄘 tölti ki.

Az elektromos és elektronikai berendezések esetében feltüntethet􀄘 KT-kódok listáját, az

ezekhez tartozó megnevezéseket és termékdíjtételeket adott id􀄘szakban hatályos Kt. és KTM

rendelet mellékletei tartalmazzák.

Kitöltési útmutató a KTPÓT-B08 számú részletez􀄘 lapokhoz

Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás 2003-2007. Hígítók és oldószerek

A nyomtatványt hígítók és oldószerek termék termékdíj fizetési kötelezett, valamint termékdíj

visszaigényl􀄘 tölti ki.

A hígítók és oldószerek esetében feltüntethet􀄘 KT-kódok listáját, az ezekhez tartozó

megnevezéseket és termékdíjtételeket adott id􀄘szakban hatályos Kt. és KTM rendelet

mellékletei tartalmazzák.

Figyelem! A környezetvédelmi termékdíj 2003-2007 évekre vonatkozó pótbevallása nem

helyettesíti a mindenkor hatályos Kt.-ban foglalt egyéb hatóságok (KvVM,

􀀩􀄘felügyel􀄘ség) felé történ􀄘 adatszolgáltatásra, beszámoló benyújtásra vonatkozó

kötelezettség teljesítését, illetve szükség szerinti módosítását.

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.